نمایش یک نتیجه

یاددهی معکوس به کودکان

140,000 تومان
در مقدمه کتاب آمده است: «در سال‌های اخیر، عرصه روش‌های یاددهی- یادگیری نیز به مانند عرصه فناوری شاهد نوآوری‌هایی است