نمایش یک نتیجه

معادلات نوین پیدایش انسان و جهان

به همه سئوالات بشر در مورد چگونگی تشکیل جهان و پیدایش حیات انسان در علمی بنام کیهان شناسی پاسخ داده