نمایش یک نتیجه

نور مؤمن

نماز؛ نقطه اوج بندگی و حلقه اتصال عبد و معبود و مظهر تام و تمام شکرگزاری مخلوق درمقابل خالق است.