نمایش یک نتیجه

توسعه پایدار منابع طبیعی و محیط زیست

120,000 تومان
مراتع و کاهش تولید علوفه، کاهش سطح جنگل ها و تنوع زیستی در آن ها همه نتیجه این رویکرد در