نمایش یک نتیجه

نسیم نفس دوست (نیایش‌نامه)

نیایش جزء جدایی ناپذیر انسان است با هر باور و نگرشی به انسان و جهان و خدا! انسان در تنهایی،