نمایش یک نتیجه

منصورالنمری: حیاته و اشعاره= زندگی و اشعار منصور نمری

اين کتاب بررسى شخصيت و اشعار شاعر شيعى، متعهد و سياسى يعنى منصور بن زبرقان نمرى است كه در قرن