نمایش یک نتیجه

تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی

80,000 تومان
یکی از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی كه در قانون مجازات اسلامي جدید نيز بر ضرورت آن تاكيد شده است،