نمایش یک نتیجه

اصول و فنون مذاکره و زبان بدن، تأثیرگذاری و نفوذ

100,000 تومان
همه دانشمندان علوم ارتباطات به طور قطع ارتباطات غیرکلامی و زبان بدن را از ارتباطات کلامی ‌‌موثر تر می‌دانند. چرا