نمایش یک نتیجه

مبانی تفسیر فراتاریخی قرآن کریم با تاکید بر آراء علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت

موضوع تحقیق حاضر تفسیر فراتاریخی قرآن کریم است که با تأکید بر دیدگاه‌های علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت به انجام